எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி வினா-விடை (Ennum Ezhuthum Training – Quiz Question & Answer)

 எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி வினா-விடை (Ennum Ezhuthum


 Training – Quiz Question & Answer)

 

எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி வினா-விடை (Ennum Ezhuthum Training – Quiz Question & Answer)   

 தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்கான கேள்வி மற்றும் பதில்

Ennum Ezhuthum Training – Module 1 –  Question – Download here

Ennum Ezhuthum Training – Module 1 –  Answer – Download here

Leave a Comment