2022ம் ஆண்டுக்கான பொதுவிடுமுறை நாட்கள்:

 2022ம் ஆண்டுக்கான பொதுவிடுமுறை நாட்கள்: தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து அலுவலகங்களுக்கும் அடுத்த 2022ம் ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளுடன் 23 நாட்களும் பொதுவிடுமுறை நாட்களாக கொள்ளப்படும். மற்ற …

Read more