6 முதல் 9- ஆம் வகுப்புகளுக்கு இறுதி தேர்வு நடைபெறுமா..??

6 முதல் 9- ஆம் வகுப்புகளுக்கு இறுதி தேர்வு நடைபெறுமா..??  1 முதல் 9- ஆம் வகுப்புகளுக்கு தேர்வு எப்போது நடைபெறும் என்ற தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ( …

Read more