பூனை -சுவாரஸ்யமான தகவல்

பூனை-சுவாரஸ்யமான தகவல் பாலூட்டி இனம்:  பூனை பாலூட்டி இனத்தைச் சேர்ந்த ஒர் உயிரி ஆகும். அதுமட்டுமல்லாது பூனை மாமிசம்  உண்ணக்கூடிய  ஊனுண்ணி ஆகும். ஆனால் தற்காலத்தில் பூனைகள் …

Read more