இந்தியா-ரஷ்யா(நட்புடா)..!! இந்தியா கேட்டால் எந்த உதவியும் செய்வோம் – ரஷ்யா..!!

 இந்தியா-ரஷ்யா (நட்புடா)..!! இந்தியா கேட்டால் எந்த உதவியும் செய்வோம் – ரஷ்யா..!! இந்தியா கேட்டால் ரஷியா எந்த உதவியும் செய்யும். ரூபாயை பயன்படுத்தி ரஷியாவுடன் வர்த்தகம் வைக்க …

Read more