அரசு ஊழியர்களின் – விடுப்பு மற்றும் இதர விடுப்புகள்..!!

 அரசு ஊழியர்களின் –  விடுப்பு மற்றும்  இதர விடுப்புகள்..!! 1).  தற்செயல் விடுப்பு2).  மதச்சார்பு விடுப்பு3).  தாமத வருகை மற்றும் அனுமதி4).  பண்டிகைகளுக்கான சிறப்பு அனுமதி5).  சிறப்பு …

Read more