11th – தமிழ் – இயல் -1 STUDY MATERIALS

 11th – தமிழ் – இயல் -1  STUDY MATERIALS

11th – தமிழ் – இயல் -1  STUDY MATERIALS

யுகத்தின் பாடல் PDF- CLICK DOWNLOAD

பேச்சுமொழியும் கவிதைமொழியும் PDF –CLICK DOWNLOAD

ஆறாம் திணை PDF- CLICK DOWNLOAD 

மொழிமுதல், இறுதி எழுத்துகள் PDF- CLICK DOWNLOAD 

Leave a Comment