முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் – தயார்நிலையில் இருக்க தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு..!!

 முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் – தயார்நிலையில் இருக்க

 தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு..!!

11.04.2022 அன்று பள்ளிக் கல்வித் துறை மீதான மானியக் கோரிக்கை நடைபெறுவதால் முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் தயார்நிலையில் இருக்க தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.


Leave a Comment