மண்டல ஆய்வு – பள்ளி பார்வையின் போது கல்வித்துறை அலுவலர்கள் செயலியில் பதிவு செய்யும் விவரங்கள்..!!

 மண்டல ஆய்வு – பள்ளி பார்வையின் 

போது கல்வித்துறை

 அலுவலர்கள் செயலியில் 

பதிவு செய்யும் விவரங்கள்..!!

TN EMIS கண்காணிப்பு செயலி மூலம் பள்ளிக்கல்வித் துறை அலுவலர்கள் பள்ளி மற்றும் வகுப்பறை ஆய்வு – பதிவு செய்யும் விவரங்கள்

HOD’s School Inspection – TN EMIS Monitoring App – User Manual – School Inspection module – Download here

Leave a Comment