எண்ணும் எழுத்தும்: Online பயிற்சி EMIS website- ல் update செய்யப்பட்டுள்ளது.

எண்ணும் எழுத்தும்: Online பயிற்சி EMIS website- ல்  update


 செய்யப்பட்டுள்ளது.


எண்ணும் எழுத்தும்: Online பயிற்சி EMIS website- ல்  update  செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு கட்டகம் முடிக்கவும். 2 முதல் 4 நாட்கள் வரை நேரம் உள்ளது.

எனவே எப்போது வேண்டுமானாலும் முடிக்கலாம். எந்த time லும் attend செய்யலாம்.

மாலை நேரத்தில் வீட்டில் கூட இதை முடிக்கலாம் என தகவல்.

*பயிற்சி பெற Google chrome ல் சென்று கீழ்கண்ட link ஐ பயன்படுத்தி

http://tntp.tnschools.gov.in 

*அவரவர் user id , password கொண்டு  log in செய்யவும்.

*Trs.log in செய்தபின் dashboard ல் தமிழில் எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி என இருக்கும்.

*அதை Click செய்தால் வீடியோ இருக்கும். அதன் பின் Questions இருக்கும். 

*அதை படித்து Save கொடுத்தால் Completed என வரும்.

Leave a Comment