அரசு ஊழியர்களின் – விடுப்பு மற்றும் இதர விடுப்புகள்..!!

 அரசு ஊழியர்களின் – 


விடுப்பு மற்றும் 


இதர விடுப்புகள்..!!


1).  தற்செயல் விடுப்பு
2).  மதச்சார்பு விடுப்பு
3).  தாமத வருகை மற்றும் அனுமதி
4).  பண்டிகைகளுக்கான சிறப்பு அனுமதி
5).  சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு
6).  ஈடு செய் விடுப்பு
7).  மகப்பேறு விடுப்பு
8).  ஈட்டிய விடுப்பு
9).  சொந்த காரணங்களுக்கான ஈட்டா விடுப்பு
10).  ஊதியமில்லா விடுப்பு
11).  Hospital Leave
12).  மருத்துவ விடுப்பு
13 Special Disability Leave
14).  உயர் கல்விக்கான விடுப்பு
15).  ஒப்புவிப்பு விடுப்புஅரசு ஊழியர்களின் – விடுப்பு மற்றும் இதர விடுப்புகள் – CLICK HERE

Leave a Comment